Schedule a call

Szybka Ścieżka (EN)

 

The Szybka Ścieżka project is co-financed by the EU Regional Development Fund under the Smart Growth program from 2014-2020.

 

The Title of the Project is:  Talent Alpha Talent Profile – The development of a quantifiable talent profile for IT Professionals

 

Project Description:

The project covers all R&D work related to building the Talent Profile – a unique tool that allows for the quantification of skills and psychometric features of IT professionals working on  the global IT market. The focus of the work will, in particular, be the development of the software for a proprietary psychometric methodology for measuring the level of cognitive, personality, social and motivational skills of IT candidates/employees. The project will also develop real elements supporting the psychometric module, which will allow for the presentation of the final version of the Talent Profile system, which will be transferred to the commercial version of the Talent Alpha platform.


Szybka Ścieżka (PL)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 – umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1079/18-00

 

Tytuł projektu: Profil Talent Alpha – opracowanie kwantyfikowalnego profilu talentu technologicznego dedykowanego pracownikom branży technologicznej

 

Opis projektu:

W projekcie przeprowadzone zostaną prace B+R mające na celu budowę Profilu Talentu – unikalnego narzędzia pozwalającego na skwantyfikowanie kompetencji i cech psychometrycznych profesjonalistów dostępnych na rynku IT. Przedmiotem prac będzie w szczególności opracowanie i oprogramowanie autorskiej metodologii psychometrycznej pozwalającej na pomiar poziomu zdolności i sprawności poznawczych, osobowościowych, społecznych i motywacyjnych kandydatów/pracowników IT. W projekcie opracowane zostaną również rzeczywiste elementy wspomagające moduł psychometryczny, co pozwoli na demonstrację ostatecznej wersji badawczej systemu Profil Talentu, która będzie mogła zostać przekazana do migracji do wersji komercyjnej – do platformy Talent Alpha.

 

Talent Alpha to platforma internetowa typu marketplace, która łączyć będzie ze sobą dwie strony rynku IT – duże, globalne przedsiębiorstwa, poszukujące ekspertów z dziedziny IT (talentu technologicznego) oraz małe i średnie firmy dostarczające usługi rozwoju oprogramowania (software house’y) z Europy Centralno-Wschodniej.
Nadrzędnym celem platformy jest nie tylko połączenie kupującego, z dostawcą posiadającym odpowiednie kompetencje, ale całkowita realizacja usługi rozwoju oprogramowania, bazująca na odpowiednim dopasowaniu zespołu profesjonalistów do projektu klienta.

 

Dzięki realizacji projektu spółka TALENTA ALPHA odniesie szereg korzyści ekonomicznych i pozaekonomicznych:
– komercjalizacja uzyskanych wyników i wzrost znaczenia rynkowego platformy Talent Alpha
– zwiększenie potencjału rozwojowego firmy – realizacja projektu będzie dodatkowym impulsem w kierunku rozwoju innowacyjnych produktów/technologii
– zwiększenie prestiżu spółki, jej pozycji konkurencyjnej na rynku specjalistycznego pośrednictwa pracy, a co za tym idzie zwiększenie rozpoznawalności marki
– podniesienie poziomu innowacyjności firmy
– nabycie dodatkowego doświadczenia w zakresie realizacji prac B+R (istotnego w kontekście kolejnych planowanych projektów), w tym współpracy z jednostkami naukowymi
– podwyższenie kwalifikacji kadry pracowniczej

 

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2019 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 795 186,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 694 943,20 PLN