Szybka Ścieżka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 – umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1079/18-00

Tytuł projektu: Profil Talent Alpha – opracowanie kwantyfikowalnego profilu talentu technologicznego dedykowanego pracownikom branży technologicznej

Opis projektu: W projekcie przeprowadzone zostaną prace B+R mające na celu budowę Profilu Talentu – unikalnego narzędzia pozwalającego na skwantyfikowanie kompetencji i cech psychometrycznych profesjonalistów dostępnych na rynku IT. Przedmiotem prac będzie w szczególności opracowanie i oprogramowanie autorskiej metodologii psychometrycznej pozwalającej na pomiar poziomu zdolności i sprawności poznawczych, osobowościowych, społecznych i motywacyjnych kandydatów/pracowników IT. W projekcie opracowane zostaną również rzeczywiste elementy wspomagające moduł psychometryczny, co pozwoli na demonstrację ostatecznej wersji badawczej systemu Profil Talentu, która będzie mogła zostać przekazana do migracji do wersji komercyjnej – do platformy Talent Alpha.

Talent Alpha to platforma internetowa typu marketplace, która łączyć będzie ze sobą dwie strony rynku IT – duże, globalne przedsiębiorstwa, poszukujące ekspertów z dziedziny IT (talentu technologicznego) oraz małe i średnie firmy dostarczające usługi rozwoju oprogramowania (software house’y) z Europy Centralno-Wschodniej.

Nadrzędnym celem platformy jest nie tylko połączenie kupującego, z dostawcą posiadającym odpowiednie kompetencje, ale całkowita realizacja usługi rozwoju oprogramowania, bazująca na odpowiednim dopasowaniu zespołu profesjonalistów do projektu klienta.

Dzięki realizacji projektu spółka TALENTA ALPHA odniesie szereg korzyści ekonomicznych i pozaekonomicznych:

– komercjalizacja uzyskanych wyników i wzrost znaczenia rynkowego platformy Talent Alpha

– zwiększenie potencjału rozwojowego firmy – realizacja projektu będzie dodatkowym impulsem w kierunku rozwoju innowacyjnych produktów/technologii

– zwiększenie prestiżu spółki, jej pozycji konkurencyjnej na rynku specjalistycznego pośrednictwa pracy, a co za tym idzie zwiększenie rozpoznawalności marki

– podniesienie poziomu innowacyjności firmy

– nabycie dodatkowego doświadczenia w zakresie realizacji prac B+R (istotnego w kontekście kolejnych planowanych projektów), w tym współpracy z jednostkami naukowymi

– podwyższenie kwalifikacji kadry pracowniczej

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2019 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 795 186,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 694 943,20 PLN